سنت نوروز و مواجهه با آشوب و فقدان - دکتر فرزاد گلی

سنت نوروز و مواجهه با آشوب و فقدان - دکتر فرزاد گلی

ادامه مطلب
پیام نوروز ی؛  ۳۰ اسفند سال ۱۳۹۹ - فرزاد گلی، امروز‌نامه

پیام نوروز ی؛ ۳۰ اسفند سال ۱۳۹۹ - فرزاد گلی، امروز‌نامه

ادامه مطلب
پیام روز ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۹ - فرزاد گلی، امروز‌نامه

پیام روز ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۹ - فرزاد گلی، امروز‌نامه

ادامه مطلب
پیام روز ۲۸ اسفند سال ۱۳۹۹ - فرزاد گلی، امروز‌نامه

پیام روز ۲۸ اسفند سال ۱۳۹۹ - فرزاد گلی، امروز‌نامه

ادامه مطلب
پیام روز ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۹ - فرزاد گلی، امروز‌نامه

پیام روز ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۹ - فرزاد گلی، امروز‌نامه

ادامه مطلب
پیام روز ۲۶ اسفند سال ۱۳۹۹ - فرزاد گلی، امروز‌نامه

پیام روز ۲۶ اسفند سال ۱۳۹۹ - فرزاد گلی، امروز‌نامه

ادامه مطلب
تصاویری از سخنرانی دکتر فرزاد گلی در سمینار مشهد با عنوان نرمش توجه - سال ۱۳۹۴

تصاویری از سخنرانی دکتر فرزاد گلی در سمینار مشهد با عنوان نرمش توجه - سال ۱۳۹۴

ادامه مطلب
حافظه بدن - دکتر فرزاد گلی

حافظه بدن - دکتر فرزاد گلی

ادامه مطلب
اقتصاد زیست‌انرژی چیست؟  دکتر فرزاد گلی- همایش بین‌المللی یوسرن، دانشگاه تهران

اقتصاد زیست‌انرژی چیست؟ دکتر فرزاد گلی- همایش بین‌المللی یوسرن، دانشگاه تهران

ادامه مطلب
آموزش استفاده بهجویان از سامانه بهی

آموزش استفاده بهجویان از سامانه بهی

ادامه مطلب
پلی میان حال و همیشه - سخنرانی  دکتر فرزاد گلی  در TEDX اصفهان،2018

پلی میان حال و همیشه - سخنرانی دکتر فرزاد گلی در TEDX اصفهان،2018

ادامه مطلب