از خود،برای خود، خودی بهتر ساختن

امروز با من‏‌اند

-امروز با من‏‌اند-

امروز با من‏‌اند

هوش‌‏های دیرینِ بی‌‏نام؛

پاره‏نورهای آمده از نامکان

و اکنون، من

خود، نوری دیگرم

برآمده از این هنگام

یادی‏‌ست مرا

که می‌‏پیونداند

سلسلۀ هوش‏‌ها و هشیاری‏‌ها را

در روایتی که من‏‌ام؛

گرهی

         افتاده

                   بر تارهای زمان.

فرزاد گلی-امروزنامه